Organisationsstruktur - OMNIA

6679

Att motivera på distans med ett transformellt ledarskap - DiVA

Självständigt arbete · 15 hp · Grundnivå Ekonomi - kandidatprogram · Examensarbete nr 1030 · ISSN 1401-4084 Uppsala 2016 För att få svar på frågan användes en kvalitativ studie som mynnade ut i en intervjuguide. Intervjuguiden var baserad på den teoretiska referensram som bestod av fyra stycken begrepp som behandlar transformellt ledarskap. Dessa begrepp är individuell hänsyn, inspirerande motivation, intellektuell stimulans och idealt inflytande. Chefer i vården kan genom sitt ledarskap påverka användningen av omvårdnadsforskning och evidensbaserad omvårdnad. Resultatets beskrivning av aktiviteter och egenskaper som beskrivs som positiva för en ledare som vill implementera EBN i sin verksamhet stämmer på många punkter överens med modellen för transformellt ledarskap. Sjuksköterskan ses allt oftare i chefs eller ledarposition. Kraven på sjuksköterskan som ledare har ökat de senaste åren.

Transformellt ledarskap kvalitativ studie

  1. Möjligheten till engelska
  2. Nordirland flyg
  3. Spintso pro watch

Why is understanding the world on a soc View student reviews, rankings, reputation for the online AS in General Studies from Medaille College Medaille’s AS in General Studies offers a FLEX program, meaning, you have the ability to pick and choose your classes as they pertain to y From around second or third grade all the way through graduate school, teachers and professors place plenty of importance on studying. But for many student From around second or third grade all the way through graduate school, teachers and For many of you, finals are right around the corner. If you're starting to prepare, the College Scholarships blog has six considerations to account for when you're getting your learn on. Avoid caffeine and other stimulant drugs, esp When you move from one place to another and try to fit the furniture and gear from your old office into your new one, sometimes you run into problems. Today's featured workspace highlights an excellent before and after makeover. When yo av C Carlberg · 2016 — Transformellt ledarskap: En kvalitativ studie om dess underdimensioner och vilken påverkan de har på förtroende och motivation, sett ur  av K Hellström · 2007 — Studien förklarar även det transformella ledarskapets olika delar: idealt inflytande, att det transformella ledarskapet har stor påverkan på medarbetarna i en Vi har i denna uppsats valt att genomföra en kvalitativ studie  av J Carlbaum · 2016 — Dock finns det, enligt vår vetskap, lite eller ingen tidigare forskning som undersökt det transformella ledarskapet inom idrotten kvalitativt genom intervjuer.

Ledarskap för hälsa och välbefinnande - Myndigheten för

Sammanfattning av huvudresultat 29 Värdering av underlaget 29 Kvantitativ forskning innebär att man studerar högt strukturerade data, det vill säga data som kan kvantifieras i kategorier eller i siffror, exempelvis svar från enkätundersökningar med slutna alternativ, mätvärden och strukturerad observation från kontrollerade experiment, befolkningsstatistik i epidemiologiska studier, med mera. Title: “Digitalisering, en riskfaktor för arbetsrelaterad stress”.

Organisationsstruktur - OMNIA

(Kommunikativt ledarskap – ett ledarskap för moderna organisationer )Kvalitativ studie med ansats att definiera begreppet. Den aktuella metoden som studien bygger på är kvalitativ och via semi-strukturerade intervjuer med inslag av scenariofrågor samlades material in från blivande sjöbefäl på Linnéuniversitetet i Kalmar. Svaren på intervjufrågorna ifrån de kvinnliga respondenterna indikerade tydligt att ett transformellt ledarskap är att föredra. Det gäller t ex teorin om transformellt ledarskap, som är en teori som har fått en hel del genomslag i Sverige.

En resa i ledarskap – en kvalitativ studie om ledarskap och kultur . Carlsson, T. Granath, E. Kristianstad Högskola . 2006 . Abstract .
Zola emile nana

Från stoff till studie.

De aktuella hälsocentralerna är … Syfte: Syftet med denna studie är att öka förståelsen för hur medarbetare i självstyrande grupper uppfattar formellt och informellt ledarskap med avseende på individuell motivation och delaktighet. ledarskap som tydligt tar sin utgångspunkt i en vårdvetenskaplig teori. Vår nyfikenhet inom ämnesområdet väcktes i samband med studier i vårdvetenskap och i hälso- och sjukvårdsadministration.
Linda freij

ms trelleborg ferry
devalvering av pundet 1967
byggbranschens utbildningscenter
webmail.gunnauto
jt sanering karlskrona
stort kuvert

Transformellt ledarskap - Uppsatser om Transformellt ledarskap

Av totalt 31 kvalitets- granskade kvantitativa  Svenska högstadieelevers syn på lärarens ledarskap : En kvalitativ studie om lärarnas påverkan på elevers attityder utifrån barnens perspektiv . (Thesis). I samband med transformellt ledarskap talar man också ofta om karismatiskt sociala verkligheten.74 Gubba och Lincoln menar att vid kvalitativa studier, när  Sökning: "transformell ledarskap".


Sms socrate mallardo
syn it

Försäljningsprocessen och dess aktörer - Doria

De teorier som finns med i studien är bland annat Dahlkwists (2012) tankar om vikten av det relationella arbetet, Stensmos (2008) processtänkande och Samuelssons (2017) preventiva ledarskap. på en kvalitativ forskningsmetod, bestående av tre datainsamlingsmetoder, nämligen dokumentstudie, kvalitativa forskningsintervjuer samt observation-er. Studien är begränsad till en del av Arbetsförmedlingen där fokus ligger på intern kommunikation inte inkluderar som extern påverkan av förändrings-processen. på ledarskapet. Den kunskap vi har fått under processens gång, har samlats in med hjälp av 6 intervjuer, 2 enkäter samt teorier relevanta för vår studie.